Najważniejsze funkcje sztuki

Wszystko, co człowiek po sobie pozostawia na świecie jest jego dorobkiem osobistym, z kolei ogół dorobków indywidualnych zaczyna się kompletować, tworząc generalny dorobek cywilizacyjny ludzkości, który w wielkim uproszczeniu można nazwać sztuką. Owa sztuka pełni natomiast szereg rozmaitych rodzajów funkcji, wpływając subiektywnie na każdą jednostkę z osobna, personalnie. Więcej na ten temat poniżej.
Jedną z najważniejszych oraz zupełnie podstawowych typów funkcji sztuki wyróżnia się rolę komunikacyjną. Jest to rozumiane jako porozumiewanie się artysty oraz odbiorcy. Podobnie funkcja estetyczna. Jest to wywoływanie różnorodnych wrażeń na odbiorcę, po to, aby zafundować mu przeżycia estetyczne.

W tym zakresie eksperci mówią o odwołaniu do idei piękna i estetyki, stąd takie nazewnictwo przypisywane tej funkcji. Kolejna kwestia to rola poznawcza, czyli jak wskazuje na to samo pojęcie, odbiorca ma zaznajomić się z dziełem artystycznym oraz poznać to, co tyczy się czy to dorobku poprzednich pokoleń, czy też historii oraz kultury i dawnych osiągnięć. Poprzez poznawcza funkcję sztuki realne okazuje się przeniesienie się w czasie i sprawdzenie, jak żyło się kiedyś i jak poszczególne elementy sztuki wyglądały niegdyś. Sztuka również wychowuje, uczy i kształci, stąd też mowa o jej roli wychowawczej i propagandowej. Nawołuje ona do zachowania danych norm postępowania oraz skłania do refleksji. Uwidacznia wzorce, jak i wywołuje zmiany i postawy. Można także wspomnieć o funkcji metafizycznej, czyli innymi słowy roli religijnej sztuki. W tym przypadku charakteryzuje się religijne dzieła artystyczne.
Napisane przez: